سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته ارزشیابی تحصیلات حوزوی خراسان 
دبیر اجرایی 
1368/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد 
عضو گروه معارف 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدارس علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت) 
تدریس 
مدارس علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
اصول فقه  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه،مدارس علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
فقه (شرح لمعه، مکاسب) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
علوم حدیث 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تفسیر